top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aansprakelijkheid


1.1 EP Music Entertainment is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
1.2 Indien en voor zover het Evenement door de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal EP Music Entertainment op zoek gaan naar een gelijkwaardige locatie,en zal aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Ticketgelden. 
1.3 EP Music Entertainment kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
1.4 Indien en voor zover EP Music Entertainment tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
1.5 EP Music Entertainment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. 
1.6 Voor zover aansprakelijkheid van EP Music Entertainment uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van EP Music Entertainment.

 

Afgelaste events

 

Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel EP Music Entertainment zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat EP Music Entertainment de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan EP Music Entertainment niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. EP Music Entertainment is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

 

Helaas, soms is een organisator genoodzaakt een event af te lasten. Dit is vervelend voor alle partijen en iedereen doet dan ook altijd zijn uiterste best dit te voorkomen, maar helaas lukt dit niet altijd. Heb je tickets voor een van deze events, kijk dan op de website www.epmusic.nl voor terugbetaling en info over een afgelast evenement.

 

Verschoven events

 

Soms is een organisator genoodzaakt een event te verschuiven naar een andere datum, tijd of locatie. Dit is vervelend voor alle partijen en iedereen doet dan ook altijd zijn uiterste best dit te voorkomen, maar helaas lukt dit niet altijd. Verschuift de datum, tijd of locatie van een event, dan blijft jouw ticket gewoon geldig en hoef je verder niets te doen.

Door de verandering kan je niet naar het event. Wat nu?
Dan kan je in de meeste gevallen je geld terugvragen. In de regel krijg je het ticketbedrag exclusief de servicekosten terug, dit bepaalt de organisator.

Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 

Algemeen

1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door EP Music Entertainment (hierna te noemen EP Music).

 

1.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen EP Music en een bezoeker van één van de activiteiten van EP Music. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met EP Music sluit terzake van het bijwonen van een door EP Music of één van haar partners te organiseren evenement.

 

2. Kaartverkoop/ Toegangsbewijzen.

 

2.1 Alle door EP Music gedane aanbiedingen, programma aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend en voor eventuele fouten in voorgenoemde uitingen aanvaardt EP Music geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt EP Music geen aansprakelijkheid voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen en partnertheaters.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker ten allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van het theater of locatie waar het evenement plaatsvindt, te tonen.

2.3 De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs. In het geval dat de bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan het via EP Music of een partnertheater/ officieel verkoopadres heeft verkregen en levering om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, heeft de bezoekers eveneens geen recht op restitutie.

Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. 

2.4  De bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

 

3. Verblijf in het gebouw waar EP Music een activiteit organiseert.

 

3.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het gebouw waar  EP Music een activiteit organiseert dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen de locatie gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van de locatie de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot de locatie worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

3.2 Het is de bezoeker onder meer verboden  naar het oordeel van een functionaris van de locatie gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het theater in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

3.3 Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de locatie  foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de locatie of de organisatie te maken en te gebruiken.

3.4 EP Music en de evenementenlocatie behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld en/of geluidsopnamen te (doen) maken. Foto’s en filmopnames kunnen worden gebruikt voor het archief van EP Music, de evenementenlocatie  en/of publicaties voor  promotionele doeleinden. Indien bezoeker geen toestemming voor (externe) publicatie verleend, wordt dat vóóraf schriftelijk gemeld aan EP Music.

 

4. Aansprakelijkheid van de locatie waar EP Music een activiteit organiseert.

 

4.1 Het verblijf van de bezoeker van het gebouw waar  EP Music een activiteit organiseert – hierna te noemen de locatie –  is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

4.2 De locatie is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden (gevolg)schade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de locatie en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de locatie verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van de locatie wordt ondermeer uitgesloten voor:

 • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door de locatie ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

 • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de locatie gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

 • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs-en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen de locatie en/of EP Music en de bezoeker betrekking heeft;

 • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

4.3 De locatie is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de locatie en/of EP Music. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de locatie en/of EP Music onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de locatie c.q. in het bebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet- functionerend openbaar vervoer.

 

5. Klachten

 

5.1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de locatie en/of EP Music en de bezoeker dienen de directie van de locatie en EP Music binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden per e-mail of aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door de locatie en/of EP Music niet in behandeling genomen.

5.2 .De volgende klachten en omstandigheden, leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van de locatie en/of EP Music:

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen de locatie en/of EP Music en de bezoeker betrekking heeft;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal de locatie en/of EP Music al het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de locatie/ gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar  behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van de locatie/ gebouw;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van de locatie/ gebouw;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan-of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van de locatie die voorziening al dan niet aan te bieden;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

 • klachten omdat de bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

 

6 . Persoonsgegevens

 

6.1 Gegevens met betrekking tot de bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres, woonplaats en e-mailadres van de bezoeker, die door de locatie en/of EP Music worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie, en/of het verkooppunt is de houder van deze registratie.

6.2 De bezoeker kan door de locatie en/of EP Music gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot de locatie worden ontzegt/geweigerd.

 

7  Rechten van de locatie.

 

7.1   Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is de locatie en/of EP Music gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang  tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan de locatie, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.

7.2  Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de locatie en/of EP Music bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

 

8  Overige voorwaarden / regelingen.

 

8.1 Eigen (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van de locatie.

 

9  Toepasselijk recht / bevoegde rechter.

 

10.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het en/of EP Music is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en de locatie voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter .

bottom of page